Voorwaarden & Privacyverklaring

Voorwaarden

Privacyverklaring Wet AVG

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener wettelijk verplicht administratie en een dossier bij te houden over het behandeltraject. In dit dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik heb hierbij een wettelijke geheimhoudingsplicht. Wij dragen een goede zorg voor uw privacygevoelige gegevens en worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Onder ‘wij’ wordt verstaan: Robby Stofbergen (fysiotherapeut, administratie), Cindy van den Ham (administratie), Jan Verwaal (boekhouder) en facturatie(software) van Moneybird.com, Mollie.com & ING Bank.

Uw persoonlijke gegevens kunnen naast het wettelijk verplichte dossier worden gebruikt voor:

  • Het informeren van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld voor uw (huis)arts als de behandeling is afgerond, of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Expliciet met uw toestemming;
  • Voor eventuele waarnemers, bij mijn afwezigheid of ziekte, met uw toestemming;
  • Voor administratieve werkzaamheden, met name: administratie van facturen, jaarlijkse belastingaangifte, boekhouding, facturatiesoftware (Moneybird, Mollie & ING Bank).

Bewaartermijn gegevens

Volgens de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht het dossier voor een duur van 15 jaar te bewaren. Uiteraard blijft u in uw recht om vernietiging van dit dossier bij mij aan te vragen.

Uw afspraak afzeggen of wijzigen

Kosteloos afzeggen graag 24 uur voor aanvang van de afspraak. Als u binnen 24 uur vóór uw afspraak afzegt of de datum of tijd wijzigt, dan wordt er in principe €28,- in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Als zorgverlener doe ik mijn uiterste best om u goed te behandelen. Heeft u een klacht naar aanleiding van de behandeling, wil ik u graag vragen om dit met mij te bespreken. Komen wij er samen toch niet helemaal uit? Dan kunt u gebruik maken van de ‘Klachtenregeling Fysiotherapie’. Op www.defysiotherapeut.com vindt u alle informatie terug rondom dit proces.

Naam  
Plaats, datum  
Handtekening  

Met het ondertekenen verklaart u gelezen, begrepen en akkoord te zijn met bovengenoemde.